Cookie policy

The protection of your personal data is important to RUS TONY GROUP and we comply with applicable regulations and laws, including the GDPR.

This cookie policy informs you about what cookies are and how RUS TONY GROUP uses these cookies on its website.

1. Who are we?

Tony Rus Activities SA/NV (hereinafter ‘RUS TONY GROUP’), with registered office in 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 46, with company number 0465.163.005, uses cookies on its website.

If you wish to contact us about this, you can do so using the contact details below:

Tony Rus Activities NV
Weg naar Meeuwen 46,
3660 Oudsbergen
privacy@rustonygroup.com

2. What are ‘cookies’?

Cookies are small pieces of information that are stored by the browser on your device (such as a computer, tablet or smartphone) when you visit our website. These cookies allow us to record certain information about users of the website (e.g. choice of language, duration of your visit to the website…). This data also helps us to better tailor the website to your wishes, preferences and ease of use.  

3. Why do we use cookies?

On our website, only the following cookies are used, for various purposes:

  • Strictly necessary or technical cookies: These cookies are essential for the operation of the website. These cookies facilitate browsing and allow you to use its features. Without these cookies, the services necessary for, for example, the security of the website could not be offered.
  • Functional cookies: These cookies collect data intended to improve the user-friendliness of the website and the visitor experience (such as recognizing you when you return to the website, remembering your username and your choice of language or country, and remembering changes you have made such as the font).
  • Analytical/statistical cookies: These cookies collect data about how visitors use the website (such as the most visited pages, how visitors click on a link or how visitors receive error messages…).

We use Google Analytics for statistical purposes. Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies to help our website analyse how visitors use the website. The data generated by the cookie about your use of the website (such as your IP address) are transmitted to Google’s servers, possibly in the United States. 

4. Legal basis for cookies

Technical and functional cookies collect data on the basis of the legitimate interest of our company (only and when the legitimate interest of our company outweighs the interest of the data subjects). The interests have already been set out in item 3.

Analytical cookies process data on the basis of your consent.

5. Disabling cookies

You can change or withdraw your consent to our use of cookies at any time (see button below).

If you wish to change or withdraw your consent, you can also use the browser with which you visit the website to adjust the conditions related to cookies, such as enabling, disabling or deleting cookies. You shall follow your browser’s instructions for this purpose.

If you do not enable certain cookies, we cannot guarantee you a flawless visit to the website, for example due to slowed down pages or the possibility that certain parts of the website may not be accessible and/or usable, or that they are only partially accessible and/or usable.

6. Third party cookies

“First party cookies” are cookies that we place on your device during your visit to our website.

“Third party cookies” are cookies that third parties place on your device when you visit our website. Our company does not always have control over how these third parties use cookies. You can find more information about this on the website of the relevant third party (see also above). 

7. How long do we keep cookies?

The retention period of cookies depends on the type of cookie. For example, a session cookie will no longer be present on your device after you stop browsing. Permanent cookies, on the other hand, remain on your device even after you have stopped browsing, until they expire, or you delete them.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookiebeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor RUS TONY GROUP en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe RUS TONY GROUP deze cookies gebruikt op onze website.

1. Wie zijn wij?

Tony Rus Activities NV (hierna ‘RUS TONY GROUP’), met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 46, met ondernemingsnummer 0465.163.005 gebruikt cookies op haar website. Indien u contact wenst op te nemen hieromtrent, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens: Tony Rus Activities NV Weg naar Meeuwen 46, 3660 Oudsbergen privacy@rustonygroup.com

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw apparaat (zoals computer, tablet en smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

3. Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden enkel de volgende cookies gebruikt, voor verscheidene doeleinden:
    • Strikt noodzakelijke of technische cookies:  Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website.  Deze cookies vergemakkelijken het browsen en stellen u in staat de functies te gebruiken.  Zonder deze cookies zouden de diensten, die noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van de website niet aangeboden kunnen worden.
    • Functionele cookies:  Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).
    • Analytische/statistische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen,…).
We gebruiken Google Analytics voor statistische doeleinden. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van cookies om onze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.  De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

4. Rechtsgrond voor de cookies

De technische en functionele cookies verzamelen gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden reeds onder punt 3 uiteengezet. De analytische cookies verwerken gegevens op basis van uw toestemming.

5. Cookies uitschakelen

U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken (zie onderstaande knop). Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u ook de browser waarmee u de website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies.  U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen. Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

6. Third party cookies

“First party cookies” zijn cookies die wij op uw apparaat plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website. Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op uw apparaat plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken.  U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierboven).

7. Hoe lang bewaren we cookies?

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw apparaat staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw apparaat staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.
Save settings
Cookies settings