Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor RUS TONY GROUP en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

1. Wie wordt beschermd?

Elke bezoeker van onze website, elke gebruiker van onze app, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, onze medewerkers, onze leveranciers, onze sollicitanten en onze klanten.  Ook wanneer je in het kader van een prospectie in aanraking komt met onze diensten en producten, of wanneer je ons fabriek bezoekt, is dit gegevensbeschermingsbeleid van toepassing.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?

Tony Rus Activities NV (hierna ‘RUS TONY GROUP’), met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 46, met ondernemingsnummer 0465.163.005 is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Tony Rus Activities NV
Weg naar Meeuwen 46,
3660 Oudsbergen
privacy@rustonygroup.com

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Van klanten: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens); financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); financiële transacties (zoals bedragen die zijn of moeten worden betaald); compensaties; beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties); overeenkomsten en afspraken met RUS TONY GROUP; alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan RUS TONY GROUP verstrekken;
 • Van prospecten: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens); beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties); alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan RUS TONY GROUP verstrekken;
 • Van leveranciers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens); financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); financiële transacties (zoals bedragen die zijn of moeten worden betaald); compensaties; beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties); overeenkomsten en afspraken met RUS TONY GROUP; alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan RUS TONY GROUP verstrekken;
 • Van sollicitanten: alle gegevens die zij meedelen en rechtmatig aan RUS TONY GROUP verstrekken (zoals in het CV en/of de motivatiebrief);
 • Van websitebezoekers: gegevens verzameld via cookies (zie het cookiebeleid);

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw: personeel, zelfstandige medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers, klanten, leveranciers; dan garandeert u aan RUS TONY GROUP dat u (a) deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan RUS TONY GROUP; (b) RUS TONY GROUP persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn; (c) deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

4. Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van de overeenkomst: Het creëren van een persoonlijke account; het correct uitvoeren en naleven van de overeenkomst en afspraken; facturatie; klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen.
 • Gepersonaliseerde direct marketing: Het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc. Het gaat hier om analyses van uw persoonsgegevens.  Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.
 • Direct marketing: Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc. Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.
 • Sollicitantenbeheer
 • Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening (incl. via cookies); het verzorgen en verbeteren van de website (incl. via cookies); het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten; het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering; het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren; het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren; het uitvoeren van kredietcontroles uit te voeren en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);
 • Algemeen: U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

5. Waarop is de verwerking gebaseerd (rechtsgrond)?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2, de verwerking van persoonsgegevens van prospecten onder punt 4.3, en de verwerking via andere cookies dan technische en functionele cookies onder punt 4.5 is gebaseerd op basis van de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2 voor klanten en het eerste contact met prospecten, alsook de overige verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden onder punt 4.5 verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.6 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met RUS TONY GROUP of in opdracht of onderaanneming van RUS TONY GROUP handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

Bij een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, een fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens (bewaartermijn)?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.  Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

8. Welke rechten hebt u?

 • Recht van inzage 

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. 

 • Recht van rectificatie 

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen. 

 • Recht van wissing 

U heeft het recht om RUS TONY GROUP te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

RUS TONY GROUP verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal RUS TONY GROUP uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting. 

 • Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft 

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt. 

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan RUS TONY GROUP op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming. 

 • Recht om toestemming in te trekken 

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet. 

 • Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit 

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van RUS TONY GROUP, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

 • Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking 

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking  voor het doeleinde van direct marketing.  Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.  

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

9. Cookies

RUS TONY GROUP gebruikt ook cookies op de website.  Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. 

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in ons cookiebeleid.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookiebeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor RUS TONY GROUP en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe RUS TONY GROUP deze cookies gebruikt op onze website.

1. Wie zijn wij?

Tony Rus Activities NV (hierna ‘RUS TONY GROUP’), met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 46, met ondernemingsnummer 0465.163.005 gebruikt cookies op haar website. Indien u contact wenst op te nemen hieromtrent, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens: Tony Rus Activities NV Weg naar Meeuwen 46, 3660 Oudsbergen privacy@rustonygroup.com

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw apparaat (zoals computer, tablet en smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

3. Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden enkel de volgende cookies gebruikt, voor verscheidene doeleinden:
  • Strikt noodzakelijke of technische cookies:  Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website.  Deze cookies vergemakkelijken het browsen en stellen u in staat de functies te gebruiken.  Zonder deze cookies zouden de diensten, die noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van de website niet aangeboden kunnen worden.
  • Functionele cookies:  Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).
  • Analytische/statistische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen,…).
We gebruiken Google Analytics voor statistische doeleinden. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van cookies om onze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.  De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

4. Rechtsgrond voor de cookies

De technische en functionele cookies verzamelen gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden reeds onder punt 3 uiteengezet. De analytische cookies verwerken gegevens op basis van uw toestemming.

5. Cookies uitschakelen

U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken (zie onderstaande knop). Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u ook de browser waarmee u de website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies.  U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen. Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

6. Third party cookies

“First party cookies” zijn cookies die wij op uw apparaat plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website. Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op uw apparaat plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken.  U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierboven).

7. Hoe lang bewaren we cookies?

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw apparaat staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw apparaat staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.
Save settings
Cookies settings